สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 3/2558

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558

 

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน


ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวพีรญา ดอนสมจิตร สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทต้นสังกัดและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวพีรญาส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเป็นน้องชายของนางสาวพีรญา ทั้งทางอินเตอร์เน็ตและผ่าน trader ID ของนางสาวพีรญา เป็นระยะเวลา 11 เดือน โดยลูกค้ารับรู้และให้ความยินยอม ซึ่งนางสาวพีรญาได้ยอมรับว่าเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเงินที่ใช้ในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เป็นเงินของครอบครัว ซึ่งในระยะหลังเป็นเงินของนางสาวพีรญาเอง

การกระทำของนางสาวพีรญาเป็นการใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวพีรญา  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 4 ปี แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ต้นสังกัดได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวพีรญาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน จึงเหลือระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบในคราวต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558    

*ข้อ 20(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว
       

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map