สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 3/2556

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย ฐานไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของนางสาววราภรณ์ วรามิตร ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2556 เนื่องจากไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามปกติและพบว่านางสาววราภรณ์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ของลูกค้าหนึ่งราย เป็นเวลา 14 วัน และปรากฏรายการที่เกี่ยวข้องในปริมาณมาก โดยนางสาววราภรณ์ยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การกระทำของนางสาววราภรณ์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนเป็นเวลา 1 เดือน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map