สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 29/2557

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวจัสมิน ดินแดง สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด (บล.เคเคเทรด)  เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการลงโทษผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวจัสมินของ บล. เคเคเทรด พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวจัสมินรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าเป็นระยะเวลานานและมีการซื้อขายในปริมาณสูง  ซึ่งนางสาวจัสมินยอมรับว่าลูกค้าอนุญาตให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน ภายในมูลค่าที่ลูกค้ากำหนดไว้  เมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้ว จึงยืนยันรายการทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยลูกค้ายืนยันกับ บล.
เคเคเทรดว่า รับทราบการดำเนินการดังกล่าวของนางสาวจัสมิน ทั้งนี้นางสาวจัสมิน ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกค้าแล้ว

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวจัสมิน เป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บล.เคเคเทรด ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวจัสมินไปแล้วเป็นระยะเวลาครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่า นางสาวจัสมินได้รับโทษพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษแล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map