สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 26/2556

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายณัทกฤช หิรัญภัทรโชติ ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้ครบถ้วน


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายนายณัทกฤช  หิรัญภัทรโชติ สังกัดบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  เป็นเวลา 2 เดือน 

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ว่า นายณัทกฤชไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจำนวนหลายรายการ โดยมีความถี่ค่อนข้างมาก ซึ่งนายณัทกฤชยอมรับว่า รับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์มือถือ หรือรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าในห้องค้า แต่จัดทำใบคำสั่งซื้อขายไม่ครบถ้วน และจัดทำใบคำสั่งซื้อขายบางรายการย้อนหลัง ทั้งนี้ บริษัทต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนายณัทกฤชสำหรับการกระทำดังกล่าวมาแล้ว แต่นายณัทกฤชยังคงกระทำผิดซ้ำเช่นเดิมอีก

ผู้แนะนำการลงทุนจะต้องบันทึกเทปการสนทนากับลูกค้าไว้ทุกครั้ง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้คำแนะนำการลงทุนและรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า  ดังนั้น การกระทำของนายณัทกฤชจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  เป็นผลให้ ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายนายณัทกฤช เป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บริษัทต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนายณัทกฤชไปแล้ว 1 เดือน 15 วัน จึงให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของนายณัทกฤชตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม  2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map