สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 24/2554

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554

 

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคล 4 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น TWZ ในช่วงปี 2550 -2551 ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ก.ล.ต. กล่าวโทษนางสาวณัฐวดี  จินดาประเสริฐ  นายอัถวุฒิ  ไผ่ไชย  และนายปฏิญญา  พิทยานุภากร ผู้ซื้อขายหุ้น และนายนกรณ์  ธนสรกรชัชชล (หรือในขณะเกิดเหตุชื่อ นายนภดล ตู้พิทักษ์ผล) เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานความผิดกรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TWZ”) ในช่วงระหว่าง (1) วันที่ 28 กันยายน - 26 ตุลาคม 2550  (2) วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2551  และ (3) วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2551

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายอัถวุฒิ  ไผ่ไชย และนายปฏิญญา  พิทยานุภากร เป็นจำนวนเงิน 16,071,788.32 บาท และ 4,563,791.25 บาท ตามลำดับ กรณีมีส่วนรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้น TWZ ในลักษณะสร้างราคา เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้นนั้น อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นั้น  เนื่องจากบุคคลทั้งสองไม่ชำระค่าปรับตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ก.ล.ต. จึงจำเป็นต้องกล่าวโทษนายอัถวุฒิ และนายปฏิญญา ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบุคคลอีก 2 ราย คือ นางสาวณัฐวดี  จินดาประเสริฐ และนายนกรณ์  ธนสรกรชัชชล ซึ่งมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า มีส่วนรู้เห็นหรือตกลงในการกระทำความผิดข้างต้น โดยนางสาวณัฐวดี ได้ร่วมกับนายอัถวุฒิและนายปฏิญญาซื้อขายหุ้น TWZ ในลักษณะสร้างราคา ชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้น ส่วนนายนกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดให้ความร่วมมือในการจัดการเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตที่บัญชีของนางสาวณัฐวดี นายอัถวุฒิ และนายปฏิญญาใช้ในการซื้อขายหุ้น TWZ  ในลักษณะสร้างราคา  โดยนางสาวณัฐวดี และนายนกรณ์ไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบ

นอกจากนี้ เนื่องจากนายนกรณ์ ธนสรกรชัชชล (หรือในขณะเกิดเหตุชื่อนายนภดล  ตู้พิทักษ์ผล) มีฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  การถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษด้วยเหตุกระทำการอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้นายนกรณ์เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี และเป็นผลให้นายนกรณ์ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้ต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษเป็นจุดเริ่มต้นของการนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งผู้ถูกกล่าวโทษยังมีสิทธิจะพิสูจน์การกระทำของตัวเองได้ต่อไป

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map