สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 23/2552

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552

 

ก.ล.ต. ลงโทษและบันทึกประวัติความผิดผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีสร้างราคาหุ้น DTCI


ตามที่มีการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์กรณีการสร้างราคาหุ้น บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)  (DTCI)  ซึ่งคณะกรรมการ
เปรียบเทียบสั่งการเปรียบเทียบผู้กระทำผิดตามข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  โดยที่ผู้กระทำผิด
ทั้ง 3 ราย ขณะกระทำผิดมีสถานะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงบันทึกประวัติและจะปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
เป็นบุคลากรในตลาดทุนกรณีนายฉาย บุนนาค เป็นระยะเวลา 3 ปี  และกรณีนางสาวณัฐดา แก้วมา และนางสาวสรัญญา  ซิมาภรณ์
สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 1 ปี
และ 6 เดือน ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในการสร้างราคาหุ้นดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. พบการกระทำผิดของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายอื่นอีก 2 ราย  จึงดำเนินการ
ลงโทษและบันทึกประวัติความผิดไว้ ดังนี้ นางสาวพนินทร  พงษ์พิทักษ์กุล และนางสาวชลีรัตน์  พงษ์ศิริพันธ์ ที่ช่วยเหลือนายฉาย
ในการฝากถอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ซึ่งแม้การฝากถอนเงินดังกล่าวจะกระทำไปโดยได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าก็ตาม
แต่มิใช่การดำเนินการเพื่อประโยชน์หรือเป็นการทำรายการของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของบัญชี การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการยุ่งเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  สำนักงาน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวพนินทรเป็นระยะเวลา 1 เดือน  ส่วนรายนางสาวชลีรัตน์ ซึ่งขณะกระทำความผิดมีสถานะเป็นผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุน แต่ปัจจุบันการได้รับความเห็นชอบของนางสาวชลีรัตน์ได้สิ้นสุดลง เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้เป็นประวัติ  และหากนางสาวชลีรัตน์จะยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุน
สำนักงาน ก.ล.ต. จะปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ การลงโทษและการบันทึกประวัติความผิดมีผลตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  2552  เป็นต้นไป
---------------------------------------------------

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map