สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 21/2558

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนฐานรับมอบหมายการตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้า


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายนิธิศ อินทนากรณ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (บล. กสิกรไทย) ฐานรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนลูกค้า

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. กสิกรไทย จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายนิธิศรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนลูกค้าจำนวน 2 ราย โดยตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูงรวมกว่า 300 ล้านบาทในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงมีนาคม 2556 และอีกกว่า 93 ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 โดยในช่วงแรกพบบทสนทนาระหว่างนายนิธิศและลูกค้าในลักษณะที่ตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้าก่อนแล้วรายงานให้ลูกค้าทราบภายหลัง ซึ่งลูกค้ารับทราบและไม่ได้ทักท้วงหรือสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด  นอกจากนี้ในช่วงที่สอง นายนิธิศยังได้ขออนุญาตลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหลักทรัพย์ในบัญชี โดยกำหนดช่วงราคาที่จะซื้อขายเป็นกรอบกว้าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถส่งคำสั่งได้ทันทีเมื่อได้ระดับราคาตามเป้าหมาย

การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนลูกค้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายนิธิศ เป็นเวลา 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กสิกรไทย ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายนิธิศแล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบต่อไปอีกเป็นเวลา 5 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

------------------------
* ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map