สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 20/2556

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย  ได้แก่ (1) นายปนะบุญ  สมบัติยานุชิต ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  เป็นเวลา 5 เดือน  และรายนายภาสกร  ศรีชัยตัน  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  เป็นเวลา 3 เดือน

กรณีนายปนะบุญ ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) พบว่า นายปนะบุญไม่ได้บันทึกการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหลายราย  โดยมีความถี่ค่อนข้างมาก ซึ่งนายปนะบุญยอมรับว่า ให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ  ทั้งนี้ ลูกค้าดังกล่าวบางรายมีการซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกันในราคาและเวลาเดียวกัน รวมถึงเมื่อมีการยกเลิกคำสั่งก็ได้ยกเลิกในเวลาเดียวกัน  นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนาระหว่างนายปนะบุญกับลูกค้ายังพบว่า มีการสนทนาในลักษณะรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าอีกด้วย 

การกระทำของนายปนะบุญดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุนลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  และเนื่องจาก นายปนะบุญไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปีเดียวกัน ซึ่ง ก.ล.ต. ได้มีหนังสือกำชับการกระทำดังกล่าวแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ดำเนินการลงโทษไปแล้ว แต่นายปนะบุญยังคงกระทำผิดอีก รวมทั้งได้รับมอบหมายจากลูกค้าหลายรายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าในเวลาเดียวกัน  ดังนั้น  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายปนะบุญเป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

กรณีนายภาสกร  ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พบว่า ลูกค้าได้มอบหมายให้นายภาสกรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) แทน โดยให้นายภาสกรซื้อขายภายใต้จำนวนเงินสดในบัญชี  ซึ่งต่อมาเกิดผลขาดทุน ทั้งนี้ นายภาสกรยอมรับว่า รับมอบหมายจากลูกค้าในการดูแลหลักทรัพย์ที่ยืมไว้เพื่อทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จริง และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าเมื่อมีกำไรหรือเกิดความเสี่ยงกับบัญชีของลูกค้า โดยได้โทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าทราบผลกำไรและขาดทุนในภายหลัง

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้า โดยไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมก็ตาม  ดังนั้น การกระทำของนายภาสกรจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายภาสกร เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนายภาสกรซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่นายภาสกรได้รับโทษตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษไปแล้ว 1 เดือน จึงคงเหลือเวลาพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายภาสกรตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map