สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 2/2558

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางนิลวรรณ  สวัสดิ์ชัย สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (บล.กสิกรไทย) ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติของ บล. กสิกรไทย พบว่า นางนิลวรรณไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจำนวนหลายรายการ ซึ่งนางนิลวรรณยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอย่างครบถ้วน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางนิลวรรณเป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กสิกรไทยได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางนิลวรรณแล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558 นอกจากนี้ นางนิลวรรณได้รับความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนและดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนและห้ามการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้วย

*ข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map