สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 2/2555

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างราคา FOCUS และ IFEC โทษสูงสุด 2 ปี


นายวสันต์  เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 3 ราย เนื่องจากมีส่วนสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างราคาหุ้นของบริษัทโฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“FOCUS”) และหุ้นของบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) รวมทั้งพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่ประกาศกำหนด โดยการสั่งพักมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ (1) นายขจรชัย  งามวรโรจน์สกุล ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากให้ความช่วยเหลือในการสร้างราคาหุ้น FOCUS โดยมีบทบาทในการจัดหาบัญชี ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นและจัดการเรื่องเงิน ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบปรับนายขจรชัยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์แล้ว  (2) นางกรองทอง  ชลศรานนท์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 6 เดือน ในฐานะที่แนะนำให้บุคคลอื่นไปขอใช้บัญชีลูกค้าเพื่อซื้อขายหุ้น FOCUS และหุ้น IFEC รวมทั้งจัดการเรื่องการเงินให้บุคคลที่มาใช้บัญชี แต่เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนไปแล้ว 3 เดือน ก.ล.ต. จึงสั่งพักตามระยะเวลาที่เหลือคือ 3 เดือน  และ (3) นายวิกรณ์  ไทยเจริญ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหุ้น FOCUS ให้แก่ตนเอง ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กรณีการสร้างราคาหุ้นของ FOCUS และ IFEC ที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้นในช่วงปี 2551  ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำผิดและผู้สนับสนุนการกระทำผิด และคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้สนับสนุนการกระทำผิดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข่าว ก.ล.ต. ที่ 79/2553 และ 91/2553 

“ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การสร้างราคาหลักทรัพย์เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติงานเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งมีบทบาทในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้ความร่วมมือกับการกระทำผิดเหล่านี้ ซึ่งหาก ก.ล.ต. ตรวจพบจะต้องถูกลงโทษอย่างเคร่งครัดทุกกรณี”  นายวสันต์กล่าว

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map