สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 175/2557

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายกิตติคุณ เกื้อแก้ว เป็นเวลา 6 เดือน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง)

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รายนายกิตติคุณ ชักชวนให้ลูกค้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอ้างผลตอบแทนที่สูงมากเกินความเป็นจริง โดยนายกิตติคุณจัดทำเอกสารการให้คำแนะนำขึ้นเอง ซึ่งไม่ได้อ้างอิงบทวิเคราะห์และไม่ได้ผ่านการรับรองของ บล. กิมเอ็ง ประกอบกับมีถ้อยคำที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เมื่อลงทุนตามคำแนะนำแล้วจะไม่ขาดทุน นอกจากนี้ นายกิตติคุณไม่ได้ส่งคำสั่งปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าในทันที ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ มีการรับประกันผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน  และการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชี เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายกิตติคุณเป็นเวลา 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กิมเอ็ง ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นเวลา 1 เดือน 7 วัน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีกเป็นเวลา 4 เดือน 23 วันนับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557


# # #


*ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map