สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 17/2558

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายอนุศร ต่ายหัวดง สังกัดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์ และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าลูกค้าต้องการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวนหนึ่งที่ซื้อในปี 2556 เพื่อไปลงทุนกองทุนอื่น โดยนายอนุศรได้พิจารณารายการลงทุนใน LTF ในบัญชีลูกค้า และแจ้งลูกค้าว่าการสั่งขายหน่วยลงทุนที่ยังไม่ครบกำหนดจะถูกเรียกคืนภาษี แต่ลูกค้ายืนยันจะสั่งขายเพราะไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของ LTF ในส่วนนี้  อย่างไรก็ดี นายอนุศรไม่ได้ให้ข้อมูลหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตัดหน่วยลงทุนในบัญชีแบบวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ส่งผลให้การขายครั้งนั้นเป็นการตัดขายหน่วยลงทุน LTF ของลูกค้าที่ซื้อใน 2 ปีก่อน โดยยังไม่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลูกค้าจึงถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังพร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน*  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายอนุศร เป็นเวลา 1 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


------------------------
* ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map