สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 167/2557

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

 

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนอดีตผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนอดีตผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายนายนกุล ไชยนิล  เป็นเวลา 10 ปี ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะรับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (กองทุนรวมมนตรี) ที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. ซีไอเอ็มบี)

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอดีตผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายนายนกุล ไชยนิล  ที่จัดทำโครงการจัดการกองทุนรวมมนตรีและหนังสือชี้ชวน โดยระบุอายุการก่อสร้างอาคารที่กองทุนรวมมนตรีซื้อน้อยกว่าความเป็นจริงหลายปี ทั้งยังไม่ตรวจสอบโครงสร้างและประวัติการซ่อมแซมอาคาร ไม่รังวัดที่ดินเพื่อให้ทราบแนวเขตของที่ดินที่ถูกต้องก่อนที่กองทุนรวมมนตรีซื้อที่ดิน  รวมทั้งจัดทำสัญญาค้ำประกันรายได้ของกองทุนรวมมนตรี โดยมีข้อกำหนดของสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมมนตรี นอกจากนี้ นายนกุลยังได้รับเงินตอบแทนการซื้อทรัพย์สินจากผู้ขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมมนตรีจำนวนหนึ่งด้วย

การจงใจปกปิดบิดเบือนข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมมนตรีและหนังสือชี้ชวนและไม่ทำ due diligence ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้จัดตั้งกองทุนสำเร็จและได้รับเงินตอบแทนจากผู้ขายทรัพย์สิน ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ(4) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) และ (5)  แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ซึ่งอยู่ในข่ายเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของนายนกุลได้สิ้นสุดลง และปัจจุบันไม่ได้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบในคราวต่อไปของนายนกุลเมื่อพ้น 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ สำนักงานได้ดำเนินการทางอาญาสำหรับการกระทำดังกล่าวโดยเปรียบเทียบปรับนายนกุลด้วยแล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map