สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 16/2555

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

 

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบนายมาริศวน์ ท่าราบ และนายบุริม ชมภูพล ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม และจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากปฏิบัติงานบกพร่องอย่างร้ายแรง

ก.ล.ต. ลงโทษเพิกถอนนายมาริศวน์ ท่าราบ (ชื่อเดิมนายมาริษ ท่าราบ) และนายบุริม ชมภูพล จากการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยกำหนดระยะเวลารับพิจารณาคำขอความเห็นชอบครั้งต่อไป เมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากพบว่าปฏิบัติงานบกพร่องอย่างร้ายแรงในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (“กองทุน ที ยู โดม”) เป็นเหตุให้กองทุนดังกล่าวและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับความเสียหายอย่างมาก

จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่านายมาริศวน์ และนายบุริม ซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน ที ยู โดม ในช่วงปี 2549-2552 และ 2551-2552 ตามลำดับ ทำการปกปิดอำพรางการทำธุรกรรมซึ่งขัดกับกฎหมายและเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน ไม่วิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับของแต่ละทางเลือกก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้าง  คัดเลือกบริษัทเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างอย่างไม่โปร่งใส ไม่ตรวจตราทรัพย์สินให้ครบถ้วนก่อนรับมอบจากผู้ให้เช่า รวมทั้งไม่จัดให้มีเอกสารหลักฐานหรือสัญญาเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของการทำธุรกรรมและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุน นอกจากนี้ ยังพบว่านายมาริศวน์ได้อนุมัติการจ่ายเงินของกองทุนอย่างไม่สมเหตุผล และเงินดังกล่าวถูกโอนต่อให้แก่นายบุริม ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนเหตุในการรับเงิน การกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีการบริหารจัดการกองทุนที่หละหลวม ซึ่งผิดวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำเป็นอย่างมาก และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทจัดการได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยความเสียหายเนื่องจากการกระทำข้างต้นให้แก่กองทุน ที ยู โดม เป็นเงิน 100 ล้านบาทแล้ว

ก.ล.ต. จึงได้ลงโทษนายมาริศวน์ และนายบุริม โดยการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และจะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ครั้งต่อไปเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองต่อไป

เอกสารแนบ
-   การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบนายมาริศวน์ ท่าราบ และนายบุุริม ชมภูพล

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map