สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 153/2557

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และไม่บันทึกคำสั่งให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 2 ราย ได้แก่ นายธิติพันธ์ ฉายจีราวัฒน์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล. บัวหลวง) เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน  และนายกิตติคุณ พูลสวัสดิ์  ขณะกระทำผิดสังกัด บล. บัวหลวง เนื่องจากไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล.บัวหลวง และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายธิติพันธ์รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลานาน และมีปริมาณการซื้อขายสูง โดยนายธิติพันธ์เป็นผู้เสนอพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งลูกค้ารับทราบและเห็นด้วยกับทุกรายการที่เสนอ และจากเทปบันทึกเสียงการสนทนากับลูกค้าพบว่า นายธิติพันธ์กำหนดชื่อ จำนวน และราคาหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย โดยลูกค้าเพียงตอบรับทราบเท่านั้น

กรณีของนายกิตติคุณ พบว่า ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนจำนวนหลายรายการ เป็นระยะเวลานาน และเคยกระทำผิดในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อน ซึ่งนายกิตติคุณยอมรับว่า รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทางแอพพลิเคชั่น Line และบางครั้งรับคำสั่งทางโทรศัพท์มือถือ โดยได้ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อขายทางโทรศัพท์บันทึกเทปภายหลัง

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และการไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557)  และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1)  แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายธิติพันธ์เป็นเวลา 6 เดือน แต่เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบนายธิติพันธ์มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบนายธิติพันธ์ตามอายุการให้ความเห็นชอบที่เหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จนครบกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557  และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายกิตติคุณเป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map