สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 148/2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

 

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพักผู้แนะนำการลงทุน 4 ราย


ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนรวม 4 ราย ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสมพร เสาวธารพงศ์ นางสาวพัชรินทร์ กิจเจริญวิศาล และนางสาวณัฐทิยา ปิยะเวชการ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายบุลากร ฤกษ์สิริกรกุล ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล.โกลเบล็ก)

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล.โกลเบล็ก และตรวจสอบเพิ่มเติม โดย บล. โกลเบล็กพบจากการตรวจสอบครั้งแรกว่าผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสมพรและนางสาวพัชรินทร์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายบุลากร ไม่ได้ บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 1 รายให้ครบถ้วน นอกจากนี้  ในการตรวจสอบครั้งต่อมา พบการไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนของลูกค้าหลายราย จำนวนหลายรายการ

สำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวณัฐทิยาพบในการตรวจสอบครั้งแรกว่า ไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 1 รายให้ครบถ้วน  และในการตรวจสอบครั้งต่อมา  พบว่าไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อีก 1 รายให้ครบถ้วน

การไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* 
ก.ล.ต. จึงดำเนินการดังนี้
1. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสมพร และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายบุลากร สำหรับการกระทำที่พบในการตรวจพบครั้งแรก และพักการให้ความเห็นชอบบุคคลทั้งสอง เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับการกระทำที่พบในการตรวจพบครั้งต่อมา  แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บุคคลทั้งสองถูก บล. โกลเบล็ก พักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีก 1 เดือน
2.  พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวพัชรินทร์เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับการกระทำที่ตรวจพบ
3.  เปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวณัฐทิยา สำหรับการกระทำที่ตรวจพบ

ทั้งนี้ การสั่งพักนายสมพรและนางสาวพัชรินทร์มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 และการสั่งพักนายบุลากรมีผลนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557

*ข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555  อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 37/2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(3) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map