สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 146/2557

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสมพล นิลศรี สังกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ธ. ไทยพาณิชย์)  เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากลงนามในใบคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับลูกค้า ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ก.ล.ต. ได้รับรายงานของ ธ.ไทยพาณิชย์กรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนรายนายสมพล พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายสมพลลงนามในใบคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน จากการที่ลูกค้าสั่งขายคืนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ที่ลงทุนครบ 5 ปี แต่เจ้าหน้าที่ของ ธ. ไทยพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนที่ลงทุนยังไม่ครบ 5 ปี ทำให้ผิดเงื่อนไขและถูกกรมสรรพากรเรียกคืนเงินภาษีพร้อมค่าปรับ และจากการตรวจสอบพบว่าขณะที่ลูกค้าติดต่อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว นายสมพลให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่ แต่หลังจากนั้น นายสมพลได้ลงนามเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในใบคำสั่งขายหน่วยลงทุน โดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับลูกค้า ไม่ได้ตรวจสอบรายการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าและพนักงานที่ทำรายการ 

การลงนามในใบคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับลูกค้า เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1)  แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสมพลเป็นเวลา 3 เดือน แต่เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบนายสมพลมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบนายสมพลตามอายุการให้ความเห็นชอบที่เหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จนครบกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map