สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 145/2557

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 2 ราย

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวธันย์จิรา พลวัฒน์ธนากุล ขณะกระทำผิดชื่อนางสาวณัฐรียา กุลภควา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) และนายสุรศักดิ์ ศักดิ์ฤทธิรณ ไม่ได้สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ใด เป็นเวลา 10 ปี

ก.ล.ต. ได้รับรายงานของ บลจ.ทิสโก้ กรณีผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวธันย์จิรา และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวธันย์จิราได้จัดทำคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยน โอน หน่วยลงทุนกองทุนรวม และเอกสารขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้า และลงลายมือชื่อของลูกค้าจำนวน 2 ราย โดยรายแรกนางสาวธันย์จิราลงลายมือชื่อของลูกค้า เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารของลูกค้าเป็นที่อยู่ของนางสาวธันย์จิรา ทำคำสั่งลดทุนกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้า แล้วนำเช็คไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมให้ลูกค้ารายที่สองและนายสุรศักดิ์ นอกจากนี้ นางสาวธันย์จิรายังได้ทำคำสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมของลูกค้า ซึ่งเมื่อได้รับเช็คเพื่อชำระเงินจากการลดทุนแล้วกลับนำเช็คดังกล่าว ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ตนเองลงลายมือชื่อของลูกค้าในใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) แล้วซื้อแคชเชียร์เช็คโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมให้นายสุรศักดิ์ รวมทั้งรับบัตรกำนัลของลูกค้าที่ บลจ. ทิสโก้ ส่งไปตามที่อยู่ที่นางสาวธันย์จิราแจ้งเปลี่ยนแปลง

สำหรับลูกค้ารายที่สองนางสาวธันย์จิราลงลายมือชื่อของลูกค้า เพื่อส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าเป็นที่อยู่ของตนเอง เพื่อปกปิดความผิดที่สับเปลี่ยนและซื้อหน่วยลงทุนในปริมาณสูงโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง

กรณีนายสุรศักดิ์ ก.ล.ต.ได้รับรายงานว่า นายสุรศักดิ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่นางสาวธันย์จิรานำเงินจากบัญชีกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมของลูกค้าไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมให้นายสุรศักดิ์ ซึ่งเมื่อตรวจสอบลายมือพบว่าตรงกับลายมือชื่อของนายสุรศักดิ์ในใบคำขอเปิดบัญชีและหนังสือชี้แจงของนายสุรศักดิ์ นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์มีที่อยู่เดียวกันกับนางสาวธันย์จิราและได้ร่วมกับนางสาวธันย์จิราชำระหนี้ให้แก่ บลจ. ทิสโก้  จึงพิจารณาว่า นายสุรศักดิ์มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนางสาวธันย์จิรา

การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ (2) แห่งประกาศที่ ทลธ. 8/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ (2) รวมทั้ง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1)  แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวธันย์จิราและนายสุรศักดิ์ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี โดยนางสาวธันย์จิราคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557  และนายสุรศักดิ์คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map