สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 142/2557

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวพรรณประภา ไวทยะวณิช สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานจาก บล. โกลเบล็ก กรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวพรรณประภา พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวพรรณประภาได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ขายหลักทรัพย์จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 19 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 แต่นางสาวพรรณประภาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 49,000 หุ้นที่ราคา 17.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งนางสาวพรรณประภายอมรับว่าได้ขายหลักทรัพย์ในราคาดังกล่าวเนื่องจากราคาสูงสุดในวันนั้นไม่ถึงราคาที่ลูกค้าสั่ง ประกอบกับราคาปรับตัวลดลงขณะส่งคำสั่ง พร้อมทั้งยอมรับว่าได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง เนื่องจากเห็นว่าราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูง จึงน่าจะขายออกไปและซื้อกลับมาในราคาต่ำเพื่อให้ลูกค้าได้กำไร

การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชี เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวพรรณประภาเป็นเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.โกลเบล็ก ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่จากการกระทำผิดครบถ้วนตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถือว่านางสาวพรรณประภาได้รับโทษพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตามคำสั่งของ ก.ล.ต. แล้ว


                                            # # #


หมายเหตุ :  ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map