สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 14/2557

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายศิวกร ทองหล่อ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (บล.กสิกรไทย) ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบและการลงโทษผู้แนะนำการลงทุนรายนายศิวกรของ บล.กสิกรไทย พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายศิวกรสนทนาในลักษณะรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ซึ่งนายศิวกรยอมรับว่าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าทั้งหมด โดยลูกค้าให้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์แทนผ่านโปรแกรมสนทนา LINE เนื่องจากลูกค้าไม่มีเวลา และมีการยืนยันรายการผ่านทางโทรศัพท์พื้นฐานทุกสิ้นวัน

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายศิวกร เป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.กสิกรไทย ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายศิวกรเป็นเวลา 15 วันแล้ว จึงเหลือระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนอีกเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map