สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 133/2557

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้สั่งและไม่บันทึกการให้คำแนะนำ


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวมนชญา กริชกำจร สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล. โกลเบล็ก) เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ได้รับรายงานของ บล. โกลเบล็ก กรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวมนชญาพร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวมนชญา ตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง ซึ่งนางสาวมนชญายอมรับว่าได้สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยไม่ได้สั่งจริง เนื่องจากติดต่อลูกค้าไม่ได้ ประกอบกับราคาของหลักทรัพย์ อยู่ในระดับที่ลูกค้าสนใจและน่าจะขายเพื่อทำกำไรได้เหมือนกับที่ลูกค้าเคยซื้อในช่วงเช้า และยอมรับอีกว่าได้แนะนำให้ลูกค้าขายหลักทรัพย์อีกหลักทรัพย์หนึ่ง เพื่อนำเงินมาชำระค่าซื้อจริง ซึ่งลูกค้าเห็นด้วยและสั่งทางโทรศัพท์มือถือให้นางสาวมนชญาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทำให้ไม่พบที่มาของคำสั่งจากลูกค้าสำหรับรายการขายดังกล่าว

การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และการไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอย่างครบถ้วน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวมนชญาเป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. โกลเบล็ก ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวมนชญาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557

หมายเหตุ :  ข้อ 20(2) และ ข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ 23(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map