สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 131/2559

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฐานร่วมสร้างราคาหุ้น PYLON


ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์รายนายนพรัตน์ จองหยิน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล. บัวหลวง) เนื่องจากมีส่วนร่วมในการสร้างราคาหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (PYLON)

การมีคำสั่งเพิกถอนในครั้งนี้เป็นผลจากกรณีการสร้างราคาหุ้น PYLON ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เปรียบเทียบปรับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยนายนพรัตน์ขณะที่กระทำผิดเป็นผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์การลงทุนของ บล. บัวหลวง รู้เห็นหรือตกลงร่วมกันใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นซื้อขายหุ้น PYLON ในลักษณะที่เป็นการสร้างราคาหุ้น

เนื่องจากนายนพรัตน์เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน มีพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้านในการเป็นตัวการร่วมสร้างราคาหุ้นดังกล่าวขณะที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ จึงเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน*

ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายนพรัตน์เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560


__________________________________________


 


*ข้อ 6(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map