สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 130/2557

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557

 

ก.ล.ต. ลงโทษบุคลากรตลาดทุน 5 ราย


ก.ล.ต. ลงโทษบุคลากรตลาดทุน 5 ราย ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล.โอเอสเค) โดยห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายศุภศิษฏ์ สกลธนารักษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2557 พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายกันต์ ทับทิมทอง  นางสาวภิญญานิษฐ์ วัจนะรัตน์  นายพงษ์เพชร กุลนอก และพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวกันยาวีร์ โชติจรัสรุจน์  มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติของ บล.โอเอสเค พบว่านายกันต์ นางสาวภิญญานิษฐ์ นายพงษ์เพชร และนางสาวกันยาวีร์ จัดทำรายงานการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (ใบ F8) ให้ลูกค้าลงนามรับรองรายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยลูกค้าไม่ได้มาส่งคำสั่งซื้อขายที่ห้องค้า และบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหลายรายเป็นจำนวนหลายรายการไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ 23(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) ตามลำดับ อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน

ในขณะที่นายศุภศิษฏ์ในฐานะผู้จัดการสาขา ละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนภายใต้การบังคับบัญชารายนายกันต์ นางสาวภิญญานิษฐ์ และนางสาวกันยาวีร์ เกี่ยวกับการกระทำผิดข้างต้น อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(4) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายกันต์ นางสาวภิญญานิษฐ์ และนายพงษ์เพชร เป็นเวลา 9 เดือน โดยกรณีนายพงษ์เพชร เนื่องจากถูก บล.โอเอสเค พักการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 8 เดือน พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์นางสาวกันยาวีร์ เป็นเวลา 9 เดือน และห้ามนายศุภศิษฏ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตลอดจนพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน เป็นเวลา 9 เดือน  แต่เนื่องจากถูกบริษัทต้นสังกัดลงโทษมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 13 วัน จึงเหลือระยะเวลาลงโทษอีกเป็นเวลา 7 เดือน 17 วัน


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map