สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 13/2553

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 4 ราย

ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนางจิราวรรณ  วัฒนวิจารณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  สั่งพักนางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี เป็นระยะเวลาเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  และสั่งภาคทัณฑ์นายนิธิวัฏ  จารุวาที  และนายธิติพันธุ์  มกร์ดารา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ และ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ตามลำดับ

กรณีนางจิราวรรณ  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากธนาคารต้นสังกัดว่า นางจิราวรรณกระทำผิดวินัยร้ายแรง ซึ่ง ก.ล.ต. พิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตและเป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อลูกค้า  อันเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามข้อ 3(10) และ (12) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 57/2552 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552  ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนนางจิราวรรณในการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

ส่วนกรณีนางสาววทันยา และนายนิธิวัฏ  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้ดำเนินการลงโทษบุคคลทั้งสองในฐานะเจ้าหน้าที่รับอนุญาต เนื่องจากทำการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม เป็นการทำผิดข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยรายนางสาววทันยาส่งคำสั่งในลักษณะชี้นำราคาซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนรายนายนิธิวัฏส่งคำสั่งในลักษณะผลักดันราคาหลักทรัพย์ทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็ว  ซึ่งการลงโทษของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลให้บุคคลทั้งสองมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(11) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 57/2552 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ด้วย  ก.ล.ต. จึงสั่งพักนางสาววทันยา เป็นระยะเวลา 1 เดือน และสั่งภาคทัณฑ์นายนิธิวัฏ เป็นระยะเวลา 1 ปี ในระดับโทษเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

สำหรับกรณีนายธิติพันธุ์  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุน จึงสั่งการให้บริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบ และพบข้อเท็จจริงว่า นายธิติพันธุ์ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในแบบฟอร์มถอนเงินหลักประกัน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีเครดิตบาลานซ์ แทนที่จะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่ง และได้ทำการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ให้ดำเนินการตามที่ตนแก้ไข  ก.ล.ต. พิจารณาว่าการกระทำของนายธิติพันธุ์เป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ผิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552  ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นายธิติพันธุ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map