สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 127/2557

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ลงทุนโดยไม่ได้สั่ง


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายเฉลิมเกียรติ กาญจนแก้ว สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บล. คันทรี่) เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

ก.ล.ต. ได้รับรายงานของ บล. คันทรี่ กรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนรายนายเฉลิมเกียรติพร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายเฉลิมเกียรติตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่งในปริมาณมากติดต่อกันหลายวัน และพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ลดลงจากบัญชีหลักทรัพย์ ต่อมานายเฉลิมเกียรติได้ใช้เงินของลูกค้าทยอยซื้อหลักทรัพย์คืน และปรากฏบทสนทนาในเทปบันทึกเสียงระหว่างนายเฉลิมเกียรติกับลูกค้าว่า นายเฉลิมเกียรติ จะหาเงินมาชดใช้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า

การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายเฉลิมเกียรติ เป็นเวลา 6 เดือน แต่เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบรายนายเฉลิมเกียรติมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งน้อยกว่า 6 เดือน จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนครบระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ และกำหนดระยะเวลารับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจนครบ 6 เดือน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

หมายเหตุ :  ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map