สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 126/2548

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548

 

แผนงาน ก.ล.ต. ปี 49 มุ่ง สินค้าดี ตลาดพร้อมแข่งขัน

ก.ล.ต. เผยแผนกลยุทธ์ปี 49 เร่งผลักดันบรรษัทภิบาลที่ดีในตลาดทุนตามผลรายงาน CG ROSC  เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า  เสริมโครงสร้างตลาดทุนให้มีความสมบูรณ์ สามารถรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

วันนี้ (23 ธันวาคม 2548) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “ ปี 2548 ที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยสอบผ่านมาตรฐานสากลเรื่องบรรษัทภิบาล ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรระหว่างประเทศ และได้มีการสื่อสารพัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยไปสู่สายตาของต่างประเทศ

ผลงานเรื่องนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องร่วมมือกันต่อไปทำให้บรรษัทภิบาล
เกิดขึ้นในทุกระดับ  ก.ล.ต. ได้กำหนดแผนงานในเรื่องนี้  โดยจะส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  ในปี 49 จะมีการริเริ่มโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ช่วยให้การจัดประชุม ทั้งในเรื่องขั้นตอนและข้อมูล ก่อนและหลังการประชุมเป็นไปอย่างครบกระบวนการ  ในขณะที่กองทุนรวมจะมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนทราบ  แรงผลักดันจากทั้ง 2 ฝ่ายนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปีหน้านี้ เรียกได้ว่า ตลาดทุนไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ จากโครงสร้างตลาดตราสารหนี้ใหม่และการเปิดดำเนินการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเอื้อต่อการออกสินค้าทางการเงินประเภทใหม่ ๆ และบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผู้ลงทุนก็ต้องทำความรู้จักกับสินค้าใหม่ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการก็ต้องรู้จักพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ลงทุนด้วย ”

นายธีระชัยกล่าวต่อไปว่า “ ในอนาคตการเปิดเสรีการค้าและการแข่งขันด้านเงินทุนจะเป็นปัจจัยหลักที่แต่ละประเทศต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือและภาพพจน์ที่ดีในสายตาต่างประเทศ  ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. ได้เพิ่มบทบาทในเวทีสากล โดยได้ร่วมกับองค์กร ก.ล.ต. โลก ผลักดันให้สมาชิกนำมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนของ ก.ล.ต. โลกมาใช้  และได้ให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศ  และในอนาคตเมื่อประเทศไทยมีความพร้อม ก็จะเข้าประเมินในโครงการ Financial Sector Assessment Program ของ IMF ต่อไป ”

“ การพัฒนาตลาดทุนเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรในตลาดทุน หากมีการวางแผนร่วมกัน สื่อสารชัดเจน เข้าใจตรงกัน ก็จะทำให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ไม่ติดขัด  ดังนั้น  ก.ล.ต. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาสินค้าและบริการประเภทใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและภาคเอกชน ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

ก.ล.ต. จะเน้นเป้าหมายทำให้ตลาดทุนไทยพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  ทำให้มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  มีตลาดรองที่มีประสิทธิภาพ  มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ” นายธีระชัยกล่าวสรุป

เอกสารแนบ
-   ผลงาน 2548
-   แผนงาน 2549
-   ข้อมูล IPO

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map