สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 12/2560

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 2 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2 ราย ได้แก่ นายพีระพงษ์ ธีระเพียร ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และนางสาวธวัลกร คล่องแคล่ว ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรณีนายพีระพงษ์ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงเทพ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายพีระพงษ์ได้ยืนยันกับลูกค้าว่าสามารถทำรายการขายคืนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองหนึ่งที่ลงทุนในปี 2554 โดยไม่ผิดเงื่อนไขภาษี เป็นเหตุให้ลูกค้าขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไขภาษี และต้องคืนเงินภาษีที่เคยได้รับลดหย่อน และถูกหักภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงเบี้ยปรับให้กรมสรรพากร

กรณีนางสาวธวัลกร ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงเทพ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวธวัลกรได้ลงนามในช่อง “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” ในใบคำสั่งขายคืนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า โดยไม่ได้ทำหน้าที่ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับลูกค้า และไม่ได้ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนของลูกค้าก่อน เป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนผิดเงื่อนไขภาษีและต้องคืนเงินภาษีที่เคยได้รับลดหย่อน และถูกหักภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงเบี้ยปรับให้กรมสรรพากร

ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายให้แก่ลูกค้าทั้งสองรายและยุติข้อร้องเรียนแล้ว

การกระทำของนายพีระพงษ์ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการกระทำนางสาวธวัลกร เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกระทำของบุคคลทั้ง 2 รายเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายพีระพงษ์ เป็นเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 และสั่งพักนางสาวธวัลกร เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560
                                      


__________________________________________


หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน: นายพีระพงษ์ ไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และนางสาวธวัลกรไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map