สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 12/2558

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายวีรธรรม จรัสพรศรีวงศ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  (บล. เคที ซีมิโก้) ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยอำพรางว่าการตัดสินใจซื้อขายมาจากผู้ลงทุน และแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า บล. เคที ซีมิโก้และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายวีรธรรมชักชวนลูกค้าให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ และมีการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ โดยนายวีรธรรมเป็นผู้ชี้นำกำหนดชื่อ จำนวน และราคาหลักทรัพย์ และขอให้ลูกค้าฝากสมุดบัญชีเงินฝาก ATS ไว้เพื่อดูแลการซื้อขายให้ รวมทั้งได้ซักซ้อมการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์มือถือก่อน แล้วให้ลูกค้าส่งคำสั่งทางโทรศัพท์บันทึกเทปเพื่อสร้างหลักฐานว่าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายเอง และมีบางรายการที่นายวีรธรรมส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไปก่อน แล้วจึงให้ลูกค้าส่งคำสั่งทางโทรศัพท์บันทึกเทปภายหลัง นอกจากนี้ พบว่าหลักทรัพย์หลายรายการถูกขายในราคาขาดทุนหรือขายในราคาเท่าทุน ในลักษณะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวัน ทำให้นายวีรธรรมได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการซื้อขาย(incentive) จากบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยอำพรางว่าการตัดสินใจซื้อขายมาจากผู้ลงทุน และแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายวีรธรรม เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. เคที ซีมิโก้ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายวีรธรรมแล้วเป็นเวลา 1 ปี 6 วัน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบต่อไปอีกเป็นเวลา 5 เดือน 24 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

*ข้อ 20(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553   ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ (2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map