สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 12/2557

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 1 รายฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวปัณณสรณ์ ธนเพิ่มพูนวัฒนา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา เป็นเวลา 3 เดือน


ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ ว่านางสาวปัณณสรณ์รับมอบหมายจากลูกค้า 2 ราย ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยก่อนที่เรื่องปรากฏต่อบริษัท นางสาวปัณณสรณ์ให้ข้อมูลกับผู้จัดการสาขาว่าได้รับมอบหมายจากผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนตามที่ผู้รับมอบอำนาจสั่ง หรือตามที่นางสาวปัณณสรณ์เห็นสมควร โดยกระทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในปริมาณและมูลค่าการซื้อขายที่สูง ต่อมาเกิดผลขาดทุน ลูกค้าจึงต้องการให้นางสาวปัณณสรณ์ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และนางสาวปัณณสรณ์ได้ชี้แจงและรับสารภาพตามข้อมูลดังกล่าวต่อ ก.ล.ต.


ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้นแต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมหรือมอบหมายก็ตาม  ดังนั้น การกระทำของนางสาวปัณณสรณ์ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวปัณณสรณ์เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางลงโทษที่กำหนดสำหรับช่วงเวลาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ลงโทษพักการปฏิบัติงานไปแล้ว 3 เดือน จึงให้ถือว่านางสาวปัณณสรณ์ได้รับโทษพักการให้ความเห็นชอบตามคำสั่งของ ก.ล.ต. แล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map