สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 12/2556

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 1 ราย


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวรุจิรา หินจีน  ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  เป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวกรกมล  อาภรณ์รัตน์ ซึ่งสังกัดบริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่งให้สาธารณชนทราบ

กรณีนางสาวรุจิรา ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวน 4 หลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2551  ซึ่งนางสาวรุจิราผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนมีหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2554 ยอมรับกับลูกค้าว่าได้ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง   นอกจากนี้ นางสาวรุจิรายังยอมรับว่า ได้รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2554 รวมถึงจัดทำใบคำขอโอนหลักทรัพย์และให้ลูกค้าลงนามไว้ ทั้งที่มีจำนวนหลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะโอนได้ตามใบคำขอโอนหลักทรัพย์ ทำให้ลูกค้าเสียหายประมาณ 3,000,000 บาท  การกระทำของนางสาวรุจิราดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  เป็นผลให้ ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวรุจิรา เป็นเวลา 1 ปี

กรณีนางสาวกรกมล  ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า นางสาวกรกมลผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวน 2 ราย ซึ่งนางสาวกรกมลยอมรับว่า ได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือและ Blackberry Messenger  การกระทำของนางสาวกรกมลดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน  ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกรณีนี้ให้สาธารณชนทราบ และจะบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map