สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 118/2559

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนฐานเสนอขายกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัดธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายนางสาวชื่นกมล กองแก้ว และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 2 เดือน เนื่องจากเสนอขายกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลของผู้ลงทุน (customer profile) และไม่ได้อธิบายให้ผู้ลงทุนเข้าใจในกองทุนและความเสี่ยงของกองทุนที่เกินกว่าระดับที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้ารายหนึ่งและรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของธนาคารเกียรตินาคิน และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวชื่นกมลไม่ได้ให้คำแนะนำที่คำนึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ ซึ่งตาม customer profile ลูกค้าเป็นผู้สูงอายุ แต่นางสาวชื่นกมลกลับเสนอกองทุนที่มีลักษณะซับซ้อนกว่ากองทุนที่ลูกค้าเคยลงทุน และมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้เงินต้นปลอดภัย ทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นการฝากเงิน และลงทุนด้วยจำนวนเงินที่สูงตามที่คำแนะนำ จนเกิดความเสียหายจากการลงทุน

การกระทำของนางสาวชื่นกมลเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุน** เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 

ทั้งนี้ ภายหลังจากกรณีดังกล่าว ธนาคารได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและเสนอขายกองทุน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานแล้ว

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้แนะนำการลงทุนต้องให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยคำนึงถึง customer profile ของลูกค้า ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดการลงทุน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป หรือลูกค้าที่มีความรู้ทางการเงินน้อย ผู้แนะนำการลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน โดยเน้นย้ำในเรื่องระดับความเสี่ยงให้ชัดเจน


___________________


*ข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) 

**การถูกพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(5) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map