สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 115/2555

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555

 

ก.ล.ต. ดำเนินการกับผู้แนะนำการลงทุน 4 ราย ฐานไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือได้รับมอบหมายซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เนื่องจากไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 1 ราย ในขณะนั้นสังกัดบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เนื่องจากได้รับมอบหมายจากผู้ลงทุนให้ตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ตามปกติและพบว่านายสุทิน ชิมผลาพิบูลย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. ฟิลลิป ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ของลูกค้าสองราย  นายศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุล ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. แห่งเดียวกัน ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ของลูกค้าหนึ่งราย  และนายวันชัย เพชรดาษดา ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัด บล. แห่งเดียวกัน ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ของลูกค้าหนึ่งราย โดยผู้แนะนำการลงทุนทั้งสามยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ปรากฏรายการที่เกี่ยวข้องในปริมาณมาก  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของทั้งสามราย เป็นเวลา 1 เดือน

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนทั้งสามรายดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวนันทภัค ศุภนิมิตอมร ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งสืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. อีกแห่งหนึ่ง และตรวจสอบเพิ่มเติมจากเทปบันทึกการสนทนาและอีเมล์ พบว่านางสาวนันทภัคได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน ระหว่างวันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2553 และรายงานสถานะการซื้อขายให้ลูกค้าทราบระหว่างวันหรือสิ้นวันทางช่องทางเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือ โดยลูกค้ายอมรับรายการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งทำให้ลูกค้าเสียหายเป็นเงิน 73,400 บาท และนางสาวนันทภัคได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าจำนวน 50,000 บาท แล้ว   

การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวนันทภัค และบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map