สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 113/2556

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

 

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 1 ราย


ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนราย นายเอกพงษ์  ชิตชอบ อดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (บล. ธนชาต)  เมื่อพ้น 1 ปี 11 เดือน 14 วัน ฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง แสวงหาผลประโยชน์จาก ผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการลงโทษจาก บล.ธนชาต และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายเอกพงษ์ได้สั่งซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง เป็นระยะเวลาหลายวัน มีจำนวนมูลค่าการซื้อขายที่สูง และเมื่อลูกค้าสั่งขายหุ้นที่นายเอกพงษ์ได้ขายไปแล้วนั้น นายเอกพงษ์ได้ขายหุ้นอื่นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ลูกค้าแทนเพื่อให้มีเงินเข้าบัญชี ของลูกค้า  ซึ่งนายเอกพงษ์ยอมรับต่อ บล. ธนชาต ว่าตนเองมีความเครียดเรื่องผลการดำเนินงาน จึงซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง เพื่อสร้างผลงาน

การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง  การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และการนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์ เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(1) และข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายเอกพงษ์ได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุครบอายุการให้ความเห็นชอบ  ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายเอกพงษ์ เป็นเวลา 2 ปี แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.ธนชาต ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายเอกพงษ์แล้ว 16 วัน จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map