สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 111/2555

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนและเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวม 2 ราย ฐานรับมอบหมายซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายธีระ เชาวนปรีชาศิลป์ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด  เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12  ธันวาคม 2555  และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนายนนท์การณ์  แซ่ตัง

กรณีนายธีระ  ก.ล.ต. ได้รับผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด พบว่า ลูกค้าได้มอบหมายให้นายธีระตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน  โดยมอบบัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)  เพื่อใช้ส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2554 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2554  เกิดผลขาดทุนประมาณ 600,000 – 700,000 บาท  ซึ่งลูกค้าได้แจ้งให้นายธีระหยุดการซื้อขายดังกล่าว  แต่นายธีระได้ดำเนินการซื้อขายอีกในวันที่ 5 และวันที่ 6 มกราคม 2555  ทั้งนี้ นายธีระยอมรับว่า รับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้าจริง และเนื่องจากนายธีระไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานได้ว่าลูกค้ามีคำสั่งให้ซื้อขายในวันที่ 5 และวันที่  6 มกราคม 2555  จึงพิจารณาว่า นายธีระตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่งในสองวันดังกล่าว

กรณีนายนนท์การณ์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทต้นสังกัดและตรวจสอบเทปบันทึกบทสนทนาพบว่า มีบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ามอบหมายให้นายนนท์การณ์ตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน ซึ่งนายนนท์การณ์ได้สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า โดยที่ลูกค้ายินยอมให้ดำเนินการ

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้า โดยไม่อาจตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมก็ตาม  ดังนั้น การกระทำของนายธีระและนายนนท์การณ์จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  เป็นผลให้  ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายธีระ เป็นเวลา 6 เดือน แต่เนื่องจากอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนายธีระจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายธีระที่ยังคงเหลือ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนครั้งต่อไปเป็นเวลา 6 เดือน และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายนนท์การณ์ ซึ่งจะบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map