สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 11/2560

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุน รายนางสาวจีรัศยา ถาวร สังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวสุวิมล เพียงแก้ว สังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

กรณีนางสาวจีรัศยา ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และผู้จัดการสาขา สังกัดธนาคารกสิกรไทย ก.ล.ต ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกสิกรไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวจีรัศยาเสนอขายกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลผู้ลงทุน (customer profile) โดยแนะนำให้ลูกค้าสูงอายุที่ไม่เคยลงทุนในกองทุนมาก่อนและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ นำเงินจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

กรณีนางสาวสุวิมล ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัดธนาคารธนชาต ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวสุวิมลเสนอขายกองทุนรวมโดยไม่ได้ประมวลผลระดับความเสี่ยงของลูกค้าก่อนเสนอขาย ไม่ได้แจ้งลูกค้าและให้ลูกค้าลงนามยืนยันการลงทุนเกินความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมทั้งได้แจ้งประมาณการผลตอบแทนซึ่งทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่แจ้งทั้งที่อัตราดังกล่าวเป็นเพียงเงื่อนไขการรับซื้อคืนกองทุนโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่การประมาณการผลตอบแทน ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายให้แก่ลูกค้าแล้ว

การกระทำของนางสาวจีรัศยาและนางสาวสุวิมล เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การกระทำของบุคคลทั้ง 2 ราย เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวจีรัศยา และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 และสั่งพักนางสาวสุวิมล เป็นเวลา 40 วัน แต่เนื่องจากธนาคารต้นสังกัดได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสุวิมลแล้วเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีก 32 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้แนะนำการลงทุนต้องให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบ โดยคำนึงถึง customer profile ของลูกค้า ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดการลงทุน รวมถึงเสนอขายกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป หรือลูกค้าที่มีความรู้ทางการเงินน้อย ผู้แนะนำการลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน โดยเน้นย้ำเรื่องความเสี่ยงของกองทุนรวมให้ชัดเจน
                                      


 __________________________________________


หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน: นางสาวจีรัศยา และนางสาวสุวิมล ไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map