สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 11/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวภัณฑิรา ภู่ประดิษฐ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บล. โนมูระ) ฐานรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล.โนมูระ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวภัณฑิรา รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า จากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนาเพิ่มเติมพบว่า นางสาวภัณฑิราแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อแก้ไขรายการที่บุคคลอื่นส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีผิดประเภทให้ถูกต้อง  ประกอบกับนางสาวภัณฑิรายอมรับว่ารับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์มือถือ

การรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนางสาวภัณฑิราเป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

*ข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ (3) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map