สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 11/2553

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

 

ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบนางสาวพรทิพย์ ธงไชยเจริญสิริ และภาคทัณฑ์นางสุรวดี ศรีประเสริฐ และนายนพคุณ วงศ์รัตนะ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนางสาวพรทิพย์  ธงไชยเจริญสิริ อดีตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากนำหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ตนเอง และสั่งภาคทัณฑ์นางสุรวดี  ศรีประเสริฐ และนายนพคุณ  วงศ์รัตนะ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรายนางสุรวดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เนื่องจากแนะนำลูกค้าที่วงเงินไม่เพียงพอให้ใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่นและใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่นเพื่อเลี่ยงการเกินวงเงิน  ส่วนรายนายนพคุณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี 

กรณีนางสาวพรทิพย์  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซียฯ จึงสั่งการให้บริษัทตรวจสอบ และพบข้อเท็จจริงว่านางสาวพรทิพย์ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่ง และได้นำหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าไปขายเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอที่จะสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง รวมทั้งได้ขอรับใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์จากฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์มาลงลายมือชื่อแทนลูกค้าเพื่อปกปิดการกระทำผิดดังกล่าว  ซึ่งเข้าข่ายปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 14(1) และ (2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 (“ประกาศ  ที่ สข. 49/2552”)  ก.ล.ต. พิจารณาว่าการกระทำข้างต้นเป็นความผิดร้ายแรง จึงสั่งเพิกถอนความเห็นชอบการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวพรทิพย์  เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

ส่วนกรณีนางสุรวดี  ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งตามปกติ และสุ่มฟังเทปบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนกับลูกค้า พบว่านางสุรวดีแนะนำให้ลูกค้าที่วงเงินไม่เพียงพอไปใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่น และให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีไปซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้ารายอื่นก่อน แล้วจึงโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อเข้าบัญชีที่เปิดใหม่  รวมทั้งได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่วงเงินไม่เพียงพอในบัญชีลูกค้ารายอื่นที่มีวงเงิน และพยายามสร้างหลักฐานให้เข้าใจว่าลูกค้าเจ้าของบัญชีเป็นผู้ส่งคำสั่งเอง  ก.ล.ต. พิจารณาว่าการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และการสนับสนุนผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 14(2) แห่งประกาศ ที่ สข. 49/2552  ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นางสุรวดี ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

สำหรับกรณีนายนพคุณ  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และ ก.ล.ต. ได้นำผลการตรวจสอบของบริษัทมาพิจารณา ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งนายนพคุณยอมรับว่าได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากเพื่อนของลูกค้าเจ้าของบัญชี ซึ่งมิใช่ผู้รับมอบอำนาจ  ก.ล.ต. พิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 14(2) แห่งประกาศ ที่ สข. 49/2552  ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นายนพคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map