สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 107/2556

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายพิชญ์ เทวอักษร สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ว่านายพิชญ์ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหลายรายการ ซึ่งนายพิชญ์ยอมรับว่าเป็นการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายพิชญ์เป็นเวลา 1 เดือน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map