สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 107/2555

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555

 

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความสำคัญแก่บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความตั้งใจของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักสากลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมถึง (1) นโยบายของคณะกรรมการและการดำเนินการของบริษัทเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการในกรณีที่มีประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  (2) นโยบายและการดำเนินการของบริษัทที่แสดงว่าได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และการดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีประเด็นดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย  (3) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ข้อมูลเลขานุการบริษัท และข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance officer)  ทั้งนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยระยะเวลาและข้อมูลที่เปิดเผยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารแสดงความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2263-6293 หรือทาง e-mail ที่ thanikul@sec.or.th จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map