สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 106/2555

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อขาย


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ได้แก่ (1) นางสาวสุรภี  คูณขาว  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 4 เดือน 15 วัน และ (2) นายณัทกฤช  หิรัญภัทรโชติ  สังกัดบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  เป็นเวลา 3 เดือน  มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 

กรณีนางสาวสุรภี  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า  และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ลูกค้าได้มอบหมายให้นางสาวสุรภีตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน  โดยจะดำเนินการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง ซึ่งนางสาวสุรภียอมรับว่าได้รับมอบหมายจากลูกค้าในการเสนอแนวทางปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อแก้ไขผลขาดทุนเดิมของลูกค้า  และมีการแจ้งยืนยันการซื้อขายให้ลูกค้าทราบโดยตลอด รวมทั้งได้สรุปผลกำไรขาดทุนจากการลงทุนให้ลูกค้าทราบทุกเดือน  และได้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง  โดยนางสาวสุรภีได้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวแทนลูกค้าแล้ว

สำหรับกรณีนายณัทกฤช  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จึงตรวจสอบเทปบันทึกบทสนทนาพบว่า มีบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ามอบหมายให้นายณัทกฤชซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (gold futures) แทน ซึ่งลูกค้ารับทราบและยอมรับการซื้อขาย gold futures ตามที่นายณัทกฤชแจ้งให้ทราบ โดยไม่สอบถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ

การกระทำของนางสาวสุรภีและนายณัทกฤชไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวสุรภี เป็นเวลา 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนางสาวสุรภีซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่นางสาวสุรภีได้รับโทษตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษไปแล้ว 1 เดือน 15 วัน  จึงคงเหลือเวลาพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสุรภีตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 4 เดือน 15 วัน และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายณัทกฤชเป็นเวลา 3 เดือน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map