สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 103/2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนฐานแสวงหาประโยชน์และตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภธนวิบูลย์ ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  และต่อมาสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ฐานแสวงหาประโยชน์และตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. โกลเบล็ก และได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและรายงานการตรวจสอบของ บล. เคทีบี กรณีนางสาวเสาวลักษณ์ จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ขณะนางสาวเสาวลักษณ์ สังกัด บล. โกลเบล็ก ได้ตัดสินใจสั่งซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ที่ลูกค้าให้ username และ password เพื่อส่งคำสั่ง ซึ่งลูกค้ารับทราบเรื่องดังกล่าว ต่อมานางสาวเสาวลักษณ์ได้ลาออกจาก บล. โกลเบล็ก ไปสังกัด บล. เคทีบี และพบว่า ขณะสังกัด บล. เคทีบี นางสาวเสาวลักษณ์สั่งซื้อขายในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าหลายราย โดยลูกค้าให้ username และ password  คล้ายกรณีเดิม และลูกค้าบางรายมีข้อตกลงแบ่งผลกำไรให้ด้วย ซึ่งต่อมา บล. เคทีบี ลงโทษนางสาวเสาวลักษณ์โดยการไล่ออก

การกระทำของนางสาวเสาวลักษณ์เป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน และเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของของนางสาวเสาวลักษณ์ เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 

อนึ่ง ผู้ลงทุนไม่ควรมอบ username และ password ของตนเองให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในการสั่งซื้อขาย และผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่ใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์จากลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ และไม่เรียกรับหรือรับประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากการทำหน้าที่ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสังกัดมอบหมาย


________________


*ข้อ 20(1) และ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map