สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 102/2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน


ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานจากการติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO และหุ้นนอกตลาด โดยได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากเงินส่วนต่างของราคาเสนอขายให้ลูกค้า

ก.ล.ต. ตรวจพบและขอข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุน 10 ราย จากบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 2) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  4) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 5) บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) ติดต่อชักชวนและเสนอขายหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ให้แก่ลูกค้าหลายราย โดยผู้แนะนำการลงทุนเหล่านั้นได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อขายและเสนอขายหุ้น ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นแล้ว แต่ไม่ได้หุ้นหรือไม่มีหุ้นดังกล่าวอยู่จริง 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับรายงานข้อร้องเรียนของลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล.บัวหลวง) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายชานนท์ บุญเนย์ ได้ติดต่อชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นนอกตลาดของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนายชานนท์ได้รับส่วนแบ่งจากการเสนอขาย แต่หุ้นดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามคำกล่าวอ้าง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 11 รายดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน หรือฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลทั้ง 11 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้แนะนำการลงทุน สังกัด บล. โนมูระ พัฒนสิน 4 ราย ได้แก่
1) นางสาวณปภัช ต่อศิริกุลฑล ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 2 ปี
2) นางสาววาสนา สมศักดิ์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี 6 เดือน
3) นางสาวกิตติมา เครือฟู  ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและผู้วางแผนการลงทุน พักการให้ความเห็นชอบ 8 เดือน
4) นางสาวสุพรรณี สุดสวาสดิ์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และผู้วางแผนการลงทุน พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี

ผู้แนะนำการลงทุน สังกัด บล. กสิกรไทย 3 ราย ได้แก่
5) นางสาวเมธาวดี ถนอมธรรม  ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี
6) นางสาวจุฑามาส แซ่ลิ้ม ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 4 เดือน
7) นายณัฐกานต์ ทรัพย์เย็น  ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 4 เดือน

ผู้แนะนำการลงทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ 4 ราย ได้แก่
8) ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัด บล. โกลเบล็ก รายนายกิตติ จงสมจิตต์ พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี
9) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รายนางสาวนุจรี โชคชัยกตัญญู พักการให้ความเห็นชอบ 8 เดือน แต่บริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวนุจรีแล้วเป็นเวลา 6 เดือน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบอีก 2 เดือน
10) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและผู้วางแผนการลงทุน สังกัด บล. เออีซี รายนางสาวปิยนุช บุญประเสริฐ พักการให้ความเห็นชอบ 8 เดือน แต่บริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวปิยนุชแล้วเป็นเวลา 3 เดือน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบอีก 5 เดือน
11) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. บัวหลวง รายนายชานนท์ บุญเนย์ พักการให้ความเห็นชอบ 6 เดือน

ทั้งนี้ การสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนในรายที่ 1  2 และ 11 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในรายที่ 3 ถึง 10 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

ผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่ใช้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน ไม่ว่าผู้ลงทุนจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหาก ก.ล.ต. ตรวจพบการกระทำผิด จะดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัด


________________


*ข้อ 23(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศที่ ทลธ. 8/2557) ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map