สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

   

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 100/2555

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555

 

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรวม 3 ราย


ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวมุทิตา  สมวงศ์  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)  (2) นายภัควัฒน์  บัววัน  ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  และ (3) นายโชคชัย  การสาลี  ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

กรณีนางสาวมุทิตา  ก.ล.ต. ได้รับผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงที่ลูกค้าไปทำงานต่างประเทศได้มอบหมายให้นางสาวมุทิตาขายหลักทรัพย์ในบัญชีให้เมื่อมีกำไร แต่จะสั่งซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเอง โดยนางสาวมุทิตาได้ตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า  รวมถึงได้สั่งขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมในบัญชีของลูกค้าคิดเป็นมูลค่ากว่า 9 แสนบาท เพื่อหักกลบผลขาดทุนที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า  และแจ้งข้อมูลเท็จแก่ลูกค้าว่าจำนวนเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ได้โอนไปเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้  นางสาวมุทิตาได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าในลักษณะ day trade ต่อเนื่อง 25 วันทำการ มูลค่าซื้อขายประมาณ 109 ล้านบาท  ทำให้นางสาวมุทิตาได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (incentives) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนางสาวมุทิตายอมรับว่าตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่งจริง

กรณีนายภัควัฒน์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก บล. เอเซีย พลัส และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ลูกค้าได้มอบหมายให้นายภัควัฒน์ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน  และนายภัควัฒน์ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง โดยลูกค้ายินยอมให้ใช้บัญชีได้หนึ่งวันภายในวงเงินที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งนายภัควัฒน์ได้ชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนของตนให้ลูกค้าแล้ว 

การกระทำของนางสาวมุทิตาและนายภัควัฒน์ที่กล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(1) และ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวมุทิตาและนายภัควัฒน์ โดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 2 ปี และ 1 ปี 1 เดือน ตามลำดับ

สำหรับกรณีนายโชคชัย  ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายโชคชัยได้จัดทำเอกสารเท็จ โดยลงลายมือชื่อแทนลูกค้าในเอกสารและสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อใช้สิทธิแลกบัตรกำนัล (gift voucher)  และเมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว นายโชคชัยได้ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สิทธิ  รวมทั้งเบียดบังเอา gift voucher ของลูกค้ามาเป็นของตนเอง มูลค่า 1,000 บาท

การกระทำของนายโชคชัยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 2 ปี

นายวสันต์  เทียนหอม  รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
กล่าวว่า “ผู้ลงทุนต้องไม่มอบหมายหรือยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน เนื่องจากผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้มีหน้าที่ติดต่อให้คำแนะนำ หรือวางแผนเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น โดยผู้ลงทุนต้องตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง  เพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้  ส่วนผู้แนะนำการลงทุนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงปฏิเสธที่จะรับมอบหมายจากลูกค้าในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map