สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 10/2557

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 1 ราย ฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายวิโรจน์ ทองบูรณะ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. ยูโอบี) เป็นเวลา 1 เดือน ฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บล.ยูโอบีและได้รับหนังสือร้องเรียนจากลูกค้าพร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายวิโรจน์ ไม่แจ้งหลักเกณฑ์ Volatile Stock ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ และภาระหน้าที่ในการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อนที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์นั้น ทำให้ลูกค้าต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เร็วกว่ากำหนดชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับขาย (force sale) การกระทำดังกล่าวพิจารณาได้ว่า นายวิโรจน์ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุนลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายวิโรจน์ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map