ยินดีต้อนรับสู่ Benchmark Quiz Room

ขอเชิญเข้าอ่านเพื่อศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบ
ความรู้เรื่องตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Benchmark)