รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

กองทุน 10 อันดับแรก เรียงลำดับตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2560


ลำดับที่ กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)
1เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์71,458
2ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 59,530
3พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย51,677
4พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)39,304
5พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค38,806
6ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์36,614
7เครือซิเมนต์ไทย30,424
8พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)25,548
9ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)25,415
10สินสถาพร21,648

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุน 10 อันดับแรกเรียงลำดับตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2550 โดยมิได้รวมถึงมูลค่ากองทุนในส่วนที่จัดการในลักษณะบริหารร่วม (Co-Managed)

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us