รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

กองทุน 10 อันดับแรก เรียงลำดับตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2560


ลำดับที่ กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)
1เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์66,511
2ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 53,972
3พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย50,720
4พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค39,197
5พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)37,068
6ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์32,524
7เครือซิเมนต์ไทย27,991
8ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)25,468
9พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)24,760
10สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ20,268

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุน 10 อันดับแรกเรียงลำดับตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2550 โดยมิได้รวมถึงมูลค่ากองทุนในส่วนที่จัดการในลักษณะบริหารร่วม (Co-Managed)

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us