รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

รายงานการส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561

จำนวนเงิน : ล้านบาท

การส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออกของกองทุน

31 ตุลาคม 2561

จำนวนเงิน

ร้อยละ

1. เงินสะสมและสมทบระหว่างเดือน
   1.1 เงินสะสม
   1.2 เงินสมทบ
2. เงินสะสมสมทบรอจัดสรร

 
5,594.19
4,933.60
0.00

 
53.14
46.86
0

รวม

  10,527.79

  100.00

3. เงินจ่ายคืนสมาชิกและเงินจ่ายคืนนายจ้างระหว่างเดือน
   3.1 เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ลาออกจากงาน
   3.2 เงินจ่ายคืนสมาชิกที่เกษียณ
   3.3 เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ตายหรือทุพพลภาพ
   3.4 เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ลาออกจากกองทุน
   3.5 เงินจ่ายคืนสมาชิกที่คงเงิน
   3.6 เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวด
   3.7 เงินจ่ายคืนนายจ้าง

 
3,262.47
16,647.85
96.54
1,046.78
566.13
2,483.93
242.89

 
13.4
68.38
0.4
4.3
2.33
10.2
1

รวม

  24,346.58

  100.00


 พิมพ์เป็น Excel

หมายเหตุ : เงินสะสมสมทบรอจัดสรรในแต่ละเดือนจะถูกจัดสรรเข้ารายการเงินสะสมและรายการเงินสมทบต่อไป

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us