รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

รายงานจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนและจำนวนสมาชิก

 ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2560

 จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามขนาดของกองทุน

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10
มากกว่า 10 - 100
มากกว่า 100 - 500
มากกว่า 500

  -
30
144
220

  0
7.61
36.55
55.84

  -
(0.06)
(0.01)
0.01

รวม

 394

 100.00

 (0.00)

จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

31 ธันวาคม 2560

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 100
101 - 500
501 - 1,000
มากกว่า 1,000

  8
55
32
299

  2.03
13.96
8.12
75.89

  0.00
0.02
(0.09)
0.00

รวม

 394

 100.00

 (0.00)


 พิมพ์เป็น Excel

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us