รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

รายงานจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนและจำนวนสมาชิก

 ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2561

 จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามขนาดของกองทุน

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

30 มิถุนายน 2561

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10
มากกว่า 10 - 100
มากกว่า 100 - 500
มากกว่า 500

  -
25
139
219

  0
6.53
36.29
57.18

  -
(0.07)
(0.02)
0.00

รวม

 383

 100.00

 (0.01)

จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

30 มิถุนายน 2561

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 100
101 - 500
501 - 1,000
มากกว่า 1,000

  6
52
27
298

  1.57
13.58
7.05
77.81

  (0.14)
0.04
(0.04)
(0.01)

รวม

 383

 100.00

 (0.01)


 พิมพ์เป็น Excel

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us