รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

รายงานจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนและจำนวนสมาชิก

 ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2561

 จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามขนาดของกองทุน

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

30 กันยายน 2561

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10
มากกว่า 10 - 100
มากกว่า 100 - 500
มากกว่า 500

  -
-
-
-

  -
-
-
-

  -
(1.00)
(1.00)
(1.00)

รวม

 0

 100.00

 (1.00)

จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

30 กันยายน 2561

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 100
101 - 500
501 - 1,000
มากกว่า 1,000

  -
-
-
-

  -
-
-
-

  (1.00)
(1.00)
(1.00)
(1.00)

รวม

 0

 100.00

 (1.00)


 พิมพ์เป็น Excel

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us