รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

รายงานจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนและจำนวนสมาชิก

 ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2561

 จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามขนาดของกองทุน

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

31 มีนาคม 2561

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10
มากกว่า 10 - 100
มากกว่า 100 - 500
มากกว่า 500

  -
27
142
218

  0
6.98
36.69
56.33

  -
(0.10)
(0.01)
(0.01)

รวม

 387

 100.00

 (0.02)

จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

31 มีนาคม 2561

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 100
101 - 500
501 - 1,000
มากกว่า 1,000

  7
50
28
302

  1.81
12.92
7.24
78.04

  (0.13)
(0.09)
(0.13)
0.01

รวม

 387

 100.00

 (0.02)


 พิมพ์เป็น Excel

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us