รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Home | E-Newsletter | ที่นี่ ..มีคำตอบ | สรรหามาเล่า | โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี | English 

รายงานจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนและจำนวนสมาชิก

 ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2560

 จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามขนาดของกองทุน

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

30 มิถุนายน 2560

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10
มากกว่า 10 - 100
มากกว่า 100 - 500
มากกว่า 500

  -
33
150
214

  0
8.31
37.78
53.90

  -
(0.08)
(0.02)
0.02

รวม

 397

 100.00

 (0.00)

จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

30 มิถุนายน 2560

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนกองทุน

ร้อยละ

ไม่เกิน 100
101 - 500
501 - 1,000
มากกว่า 1,000

  9
56
32
300

  2.27
14.11
8.06
75.57

  0.13
(0.02)
0.03
(0.01)

รวม

 397

 100.00

 (0.00)


 พิมพ์เป็น Excel

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us