ตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่งตั้ง


ตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่งตั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564