หมายเหตุ: * จำกัดขอบเขตการประกอบธุรกิจเฉพาะการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนผ่านสื่อต่าง ๆ และการทำ
รายงานวิจัยที่ได้รับการร้องขอหรือทุนสนับสนุน

 รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน